Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia inne

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PODPROGRAM 2023

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zastępujący POPŻ, którego głównym celem jest pomoc żywnościowa w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

CELEM PROGRAMU JEST:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących wspierających ich wyłączenie społeczne a jej Celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zwanych dalej OPR i OPL, zgodnie z zasadami FEPŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami FEPŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  04. 2024 – 11. 2024,

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód

do 11.02.2024  nie przekraczał 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

od 12.02.2024 nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Podprogramie

OPR i OPL uczestniczące w Programie współpracują z OPS w gminach w zakresie kwalifikowania odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

- OPS-y wydają uprawnionym osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do Programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób . OPS-y we współpracy z OPR/OPL rozpowszechniają informacje o realizacji Programu wśród potencjalnych odbiorców i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.  

- W sytuacji, gdy OPL udziela dzieciom pomocy żywnościowej jedynie w formie posiłku, wówczas OPS- przekazuje do OPL listę dzieci z rodzin uprawnionych do pomocy niezależnie od skierowania wydanego dla rodziny.

-  OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane są do właściwego OPS, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy.

- OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w Programie na  podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.

- W przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia.

 

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg (Wskazane ilości są wartościami maksymalnymi poszczególnych artykułów spożywczych na potrzeby postępowania przetargowego prowadzonego przez KOWR. Ostateczne ilości poszczególnych artykułów mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup artykułów, co znajdzie odzwierciedlenie w treści Wytycznych) w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

- Groszek z marchewką 1,60 kg,

- Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,

-  Dżem truskawkowy 1,20 kg,

2) Artykuły skrobiowe 

- Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,

- Mąka pszenna 4 kg,

 - Kasza jęczmienna 1,50 kg,

-  Płatki owsiane 1 kg

-  Herbatniki maślane 0,60 kg

-  Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,

3) Artykuły mleczne

- Mleko UHT 6 l,

-  Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg

4) Artykuły mięsne

- Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

- Szynka drobiowa 1,20 kg,

- Pasztet wieprzowy 0,48 kg,

- Szprot w oleju 0,68 kg.

5) Cukier

-Cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

-Olej rzepakowy 4 l.

7) Dania gotowe

- Fasolka po bretońsku 1,50 kg

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych na Podprogram 2023 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2023. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego to minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2023. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2023, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 27 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych. W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny, wchodzący w skład zestawu, w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL.

Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji Programu jest wydawana nieodpłatnie. OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR. W umowach/wytycznych przekazanych OPR/OPL zawarte zostaną zapisy o nieodpłatnej dystrybucji przez OPL/OPR żywności oraz zobowiązujące OPR/OPL do niepobierania od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniania wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Udział w działaniach w ramach środków towarzyszących jest w pełni dobrowolny dla odbiorców końcowych. Udzielenie pomocy żywnościowej nie może być uwarunkowane uczestnictwem w działaniach towarzyszących. OPR/OPL gwarantują otwarty dostęp do działań towarzyszących dla wszystkich zainteresowanych odbiorców końcowych.

Przez działanie w ramach środków towarzyszących w Programie rozumie się działanie wykraczające poza dystrybucję żywności lub podstawowej pomocy materialnej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przyczynienie się do wyeliminowania ubóstwa, takie jak kierowanie osób do służb świadczących usługi społeczne i zdrowotne, w tym wsparcie psychologiczne, lub świadczenie takich usług, udzielanie stosownych informacji na temat usług publicznych lub udzielanie porad dotyczących gospodarowania budżetem domowymi. OPR/OPL prowadzą działania w ramach środków towarzyszących o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne:

 - doradztwo indywidualne,

 - wsparcie psychologiczne, bezpieczeństwo finansowe i zarządzanie budżetem  domowym, pomoc prawna, profilaktyka zdrowotna, itp.,

 - rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych, np. rozwiązywanie- konfliktów w rodzinie, itp.,

- działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności- lokalnych (np. wolontariat).

Powyższy katalog działań ma charakter otwarty. OPR/OPL przygotowują ofertę działań w ramach środków towarzyszących w oparciu o zidentyfikowane potrzeby różnych grup odbiorców końcowych.

Szczegłówe informacje w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023  

 

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.