Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 +

Strona główna » Aktualności » Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 +

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko tj, jedyne bądź najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Podstawą obliczenia dochódu są dochody osiągnięte w 2014r, uwzględniając utratę lub uzyskanie dochodu spowodowane m.in. utratą lub uzyskaniem zatrudnienia, renty, emerytury, zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego.
Do dochodów zalicza się dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, dochody podlegające rozliczeniu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego oraz dochody nieopodatkowane tj. np.: dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia.

Dochody opodatkowane oblicza się odejmując od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%), oraz podatek należny. Dochód dzieli sie przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się mnożąc kwotę 208,83 zł (tj. 1/12 kwoty rocznego dochodu ogłoszonego przez Prezesa GUS) przez liczbę ha przeliczeniowych.

Do składu rodziny zalicza się: rodziców dzieci, małżonków, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu dzieci  wieku do ukończenia 25 roku życia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Ośrodku lub pod nr tel. 32/6716126.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać w siedzibie Ośrodka lub poniżej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - wersja edytowalna

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

Oświadczenie o dochodzie opodatkowanym na zasadach ogólnych

Informacje MRPiPS o Programie 500+

czytano: 1539 razy

autor: opspilica.pl

data dodania: 2016-03-15 12:39:47

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna