Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia inne

Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1249 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

Realizacja działań określonych  w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej ust. 3–5, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

-  inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

-  inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

-  opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

-  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

-  monitorowanie procedury Niebieskie Karty

-  przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e właściwość miejscowa gminy do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c przetwarzanie danych przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych ust. 5a;

- kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

 - składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c niestosowanie się do obowiązków określonych w ustawie o przemocy domowej ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń   (Dz. U. z 2023 r. poz. 119 ze zm.).

Indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej zajmują się grupy diagnostyczno-pomocowe  zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.  Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych  należy w szczególności:

- dokonanie, na podstawie procedury Niebieskie Karty oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

-  realizacja procedury Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

-  zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

-  realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

- występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

-  występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

-  monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty.

- zakończenie procedury Niebieskie Karty

- dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

- uznania braku zasadności wszczęcia procedury Niebieskie Karty

- wszczęcia procedury Niebieskie Karty- nformowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury Niebieskie Karty”.


Adresaci działań podejmowanych przez Zespół: 

1. ogół społeczeństwa , w tym osoby zagrożone  przemocą domową w rodzinie,

2. sprawcy przemocy domowej,

3. świadkowie przemocy domowej,

4. służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.