Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Aktualności

Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 +

Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 +

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko tj, jedyne bądź najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Podstawą obliczenia dochódu są dochody osiągnięte w 2014r, uwzględniając utratę lub uzyskanie dochodu spowodowane m.in. utratą lub uzyskaniem zatrudnienia, renty, emerytury, zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego.
Do dochodów zalicza się dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, dochody podlegające rozliczeniu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego oraz dochody nieopodatkowane tj. np.: dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia.

Dochody opodatkowane oblicza się odejmując od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%), oraz podatek należny. Dochód dzieli sie przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się mnożąc kwotę 208,83 zł (tj. 1/12 kwoty rocznego dochodu ogłoszonego przez Prezesa GUS) przez liczbę ha przeliczeniowych.

Do składu rodziny zalicza się: rodziców dzieci, małżonków, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu dzieci  wieku do ukończenia 25 roku życia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Ośrodku lub pod nr tel. 32/6716126.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać w siedzibie Ośrodka lub poniżej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - wersja edytowalna

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

Oświadczenie o dochodzie opodatkowanym na zasadach ogólnych

Informacje MRPiPS o Programie 500+

15

MAR

2016

223

razy

czytano

127/158

opspilica.pl

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.