Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Tagi

Strona główna » Tagi

 • Świadczenia rodzinne

  Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny              zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Prawo do świadczeń rodzinnych  ustala ... czytano: 4430 razy Świadczenia rodzinne - czytaj dalej
 • Świadczenia z pomocy społecznej

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: •    osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złote, tj. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; •    osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych, tj. kryterium dochodowego na ... czytano: 3099 razy Świadczenia z pomocy społecznej - czytaj dalej
 • Świadczenie wychowawcze 500+

  Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.  Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pomocą portalu informacyjno – usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl oraz za pośrednictwem ... czytano: 3543 razy Świadczenie wychowawcze 500+ - czytaj dalej
 • Fundusz alimentacyjny

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja w okresie ostatnich dwóch miesięcy okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 ... czytano: 2386 razy Fundusz alimentacyjny - czytaj dalej
 • Karta Dużej Rodziny

  KARTA DUŻEJ RODZINY przysługuje rodzinie, która utrzymuje co najmniej trójkę dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia - w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu ... czytano: 2690 razy Karta Dużej Rodziny - czytaj dalej
 • "DOBRY START"

  Od lipca 2021r. program "Dobry start 300+" realizuje ZUS. Aktualne informacje o programie znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start   czytano: 1442 razy "DOBRY START" - czytaj dalej
 • CZYSTE POWIETRZE

  Z Programu "Czyste Powietrze" mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą złożyć w Ośrodku ... czytano: 289 razy CZYSTE POWIETRZE - czytaj dalej
 • POMOC ŻYWNOŚCIOWA

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz ... czytano: 735 razy POMOC ŻYWNOŚCIOWA - czytaj dalej
 • Zespół interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493 z późn. zm.). Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pilica. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających ... czytano: 2644 razy Zespół interdyscyplinarny - czytaj dalej
 • Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy, ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica, telefon kontaktowy: 32 6716126, adres e-mail: ... czytano: 736 razy Ochrona danych osobowych - czytaj dalej
 • Witamy

  Staramy się umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieramy ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiamy im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzamy ich do ... czytano: 2211 razy Witamy - czytaj dalej
 • Dodatki mieszkaniowe

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych członkom spółdzielni mieszkaniowych właścicielom i współwłaścicielom lokali mieszkalnych innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny Dodatek mieszkaniowy ... czytano: 2558 razy Dodatki mieszkaniowe - czytaj dalej
 • Dokumenty strategiczne

  Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej w Gminie Pilica na lata 2016 - 2025. czytano: 2893 razy Dokumenty strategiczne - czytaj dalej
 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

  Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia; 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej); 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, ... czytano: 2774 razy Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - czytaj dalej
 • Zasiłek stały

  Zasiłek stały przysługuje:  - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł.  - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, ... czytano: 1183 razy Zasiłek stały - czytaj dalej
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka

  Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 1000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Dodatkowym wrunkiem jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez ... czytano: 2474 razy Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka - czytaj dalej
 • Galeria

  czytano: 2826 razy Galeria - czytaj dalej
 • Zasiłek okresowy

  Zasiłek okresowy przysługuje:  - osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;  - rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny; Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:  - długotrwałą chorobę;  - ... czytano: 1303 razy Zasiłek okresowy - czytaj dalej
 • Zasiłek pielęgnacyjny

  Zasiłek pielęgnacyjny - w kwocie 215,84 zł miesięcznie, przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku osobom po 16 roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 75 lat osobom powyżej 16 roku życia posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem ... czytano: 2547 razy Zasiłek pielęgnacyjny - czytaj dalej
 • Polityka prywatności

  Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę ... czytano: 1841 razy Polityka prywatności - czytaj dalej
 • Formy pomocy

  Świadczenia pieniężne: zasiłek stały zasiłek okresowy zasiłek celowy zasiłek celowy specjalny Pomoc niepieniężna: praca socjalna pomoc rzeczowa usługi opiekuńcze sprawienie pogrzebu umieszczenie w domu pomocy społecznej czytano: 2487 razy Formy pomocy - czytaj dalej
 • Do pobrania

  Wzory obowiązujących wniosków znajdują sie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019   czytano: 3050 razy Do pobrania - czytaj dalej
 • Zasiłek celowy

  Zasiłek celowy przysługuje:  - osobie/rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby/rodziny;  - w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.   Zasiłek celowy może być przyznany w celu ... czytano: 1195 razy Zasiłek celowy - czytaj dalej
 • Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

  Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: -  matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ... czytano: 2755 razy Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - czytaj dalej
 • PODPROGRAM 2020

      PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a ... czytano: 105 razy PODPROGRAM 2020 - czytaj dalej
 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Senatorska 3 42-436 Pilica tel. (32) 67 16 126 fax (32) 67 16 125 ops@opspilica.pl ePUAP: /OPSPilica/skrytka Godziny otwarcia:      pn - pt    7:00 - 15:00 czytano: 8739 razy Kontakt - czytaj dalej
 • Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

  Pomoc w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może byc przyznana nieodpłatnie osobom ub rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepęłnosprawnym, dzieciom do ukończenia 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz jeżeli ... czytano: 2510 razy Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - czytaj dalej
 • Specjalny zasiłek celowy

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. czytano: 1140 razy Specjalny zasiłek celowy - czytaj dalej
 • Wymagane dokumenty

  Dokumenty podstawowe ( dotyczy nowego okresu zasiłkowego trwającego od listopada 2021r.) 1. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym osiągnietym w 2020r. 2. Nakaz płatniczy podatku rolnego za 2020r. (dla osób posiadających gospodarstwo rolne, w celu oświadczenia o ilości posiadanego gospodratwa w hektarach przeliczenowych) 3. Inne niezbędne dokumenty (w zależności od ... czytano: 1470 razy Wymagane dokumenty - czytaj dalej
 • Wymagane dokumenty

  1. Oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w 2019r. a dla wniosków składanych od listopada 2021r. za 2020r. 2. Kserokopia aktu urodzenia dziecka. 3. Nakaz płatniczy podatku rolnego za 2019r., a dla wniosków składanych od listopada 2021r. za 2020r. (dla osób posiadających gospodarstwo rolne) 4. Zaświadczenie lekarskie ... czytano: 1370 razy Wymagane dokumenty - czytaj dalej
 • Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. ... czytano: 2613 razy Świadczenie rodzicielskie - czytaj dalej
 • PODPROGRAM 2019

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami ... czytano: 368 razy PODPROGRAM 2019 - czytaj dalej
 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu funkcjonuje od 1 marca 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/417/18 z dniem 25 stycznia 2018r. Rady Powiatu Zawierciańskiego. Ośrodek realizuje zadania zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w ... czytano: 0 razy OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna