Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Tagi

Strona główna » Tagi

 • Świadczenia rodzinne

  Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny              zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Prawo do świadczeń rodzinnych  ustala ... czytano: 3401 razy Świadczenia rodzinne - czytaj dalej
 • Świadczenia z pomocy społecznej

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: •    osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złote, tj. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; •    osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych, tj. kryterium dochodowego na ... czytano: 2562 razy Świadczenia z pomocy społecznej - czytaj dalej
 • Świadczenie wychowawcze 500+

  Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.    czytano: 2863 razy Świadczenie wychowawcze 500+ - czytaj dalej
 • Fundusz alimentacyjny

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja w okresie ostatnich dwóch miesięcy okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 ... czytano: 1971 razy Fundusz alimentacyjny - czytaj dalej
 • Karta Dużej Rodziny

  KARTA DUŻEJ RODZINY przysługuje rodzinie, która utrzymuje co najmniej trójkę dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia - w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu ... czytano: 2202 razy Karta Dużej Rodziny - czytaj dalej
 • "DOBRY START"

  Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł na rozpoczynające rok szkolny dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, pod warunkiem nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.  Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  Wniosek o świadczenie może ... czytano: 916 razy "DOBRY START" - czytaj dalej
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy, ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica, telefon kontaktowy: 32 6716126, adres e-mail: ... czytano: 430 razy OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - czytaj dalej
 • POMOC ŻYWNOŚCIOWA

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz ... czytano: 204 razy POMOC ŻYWNOŚCIOWA - czytaj dalej
 • Witamy

  Staramy się umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieramy ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiamy im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzamy ich do ... czytano: 1756 razy Witamy - czytaj dalej
 • Dokumenty strategiczne

  Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej w Gminie Pilica na lata 2016 - 2025. czytano: 2345 razy Dokumenty strategiczne - czytaj dalej
 • Projekty POKL

  czytano: 2122 razy Projekty POKL - czytaj dalej
 • Zespół interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493 z późn. zm.). Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pilica. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających ... czytano: 2100 razy Zespół interdyscyplinarny - czytaj dalej
 • Dodatki mieszkaniowe

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych członkom spółdzielni mieszkaniowych właścicielom i współwłaścicielom lokali mieszkalnych innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny Dodatek mieszkaniowy ... czytano: 2091 razy Dodatki mieszkaniowe - czytaj dalej
 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

  Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia; 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej); 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, ... czytano: 2306 razy Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - czytaj dalej
 • Kadra

  Kierownik Elżbieta Szymusik - tel.wew. 14 Główna księgowa Katarzyna Przybylik -tel. wew. 15 Pracownicy socjalni Pelon Urszula - tel. wew. 13 Szafrańska-Malinowicz Edyta Pelon Anna - tel. wew. 12 Starszy inspektor d/s świadczeń rodzinnych           Doniec Marta Inspektor d/s świadczeń wychowawczych Gamrot ... czytano: 3422 razy Kadra - czytaj dalej
 • Zasiłek stały

  Zasiłek stały przysługuje:  - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł.  - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, ... czytano: 968 razy Zasiłek stały - czytaj dalej
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka

  Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 1000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Dodatkowym wrunkiem jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez ... czytano: 2018 razy Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka - czytaj dalej
 • Galeria

  czytano: 2312 razy Galeria - czytaj dalej
 • Zasiłek okresowy

  Zasiłek okresowy przysługuje:  - osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;  - rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny; Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:  - długotrwałą chorobę;  - ... czytano: 1036 razy Zasiłek okresowy - czytaj dalej
 • Zasiłek pielęgnacyjny

  Zasiłek pielęgnacyjny - w kwocie 215,84 zł miesięcznie, przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku osobom po 16 roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 75 lat osobom powyżej 16 roku życia posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem ... czytano: 2029 razy Zasiłek pielęgnacyjny - czytaj dalej
 • Polityka prywatności

  Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę ... czytano: 1476 razy Polityka prywatności - czytaj dalej
 • Formy pomocy

  Świadczenia pieniężne: zasiłek stały zasiłek okresowy zasiłek celowy zasiłek celowy specjalny Pomoc niepieniężna: praca socjalna pomoc rzeczowa usługi opiekuńcze sprawienie pogrzebu umieszczenie w domu pomocy społecznej czytano: 2026 razy Formy pomocy - czytaj dalej
 • Do pobrania

  Wzory obowiązujących wniosków znajdują sie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019   czytano: 2302 razy Do pobrania - czytaj dalej
 • Zasiłek celowy

  Zasiłek celowy przysługuje:  - osobie/rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby/rodziny;  - w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.   Zasiłek celowy może być przyznany w celu ... czytano: 963 razy Zasiłek celowy - czytaj dalej
 • Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

  Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: -  matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ... czytano: 2309 razy Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - czytaj dalej
 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Senatorska 3 42-436 Pilica tel. (32) 67 16 126 fax (32) 67 16 125 ops@opspilica.pl ePUAP: /OPSPilica/skrytka Godziny otwarcia:      pn - pt    7:00 - 15:00 czytano: 6320 razy Kontakt - czytaj dalej
 • Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

  Pomoc w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może byc przyznana nieodpłatnie osobom ub rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepęłnosprawnym, dzieciom do ukończenia 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz jeżeli ... czytano: 2036 razy Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - czytaj dalej
 • Specjalny zasiłek celowy

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. czytano: 918 razy Specjalny zasiłek celowy - czytaj dalej
 • Wymagane dokumenty

  Dokumenty podstawowe ( dotyczy nowego okresu zasiłkowego) 1. Zaświadczenie o formie opadatkowania,  przychodzie osiągniętym w 2018r.,stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku dla osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. 2. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym osiągnietym w 2018r. 3. Nakaz płatniczy ... czytano: 1199 razy Wymagane dokumenty - czytaj dalej
 • Wymagane dokumenty

  1. Zaświadczenie o formie opodatkowania, przychodzie osiągniętym w 2018r., stawce podatku oraz kwocie opłaconego podatku dla osób rozliczajacych się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. 2. Oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych osiągnietych w 2018r. 3. Kserokopia aktu urodzenia dzieci wraz z nr PESEL 4. Nakaz płatniczy podatku rolnego za ... czytano: 1082 razy Wymagane dokumenty - czytaj dalej
 • Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. ... czytano: 2174 razy Świadczenie rodzicielskie - czytaj dalej
 • PODPROGRAM 2019

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami ... czytano: 114 razy PODPROGRAM 2019 - czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna