Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Ochrona danych osobowych

Strona główna » Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy,
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica, telefon kontaktowy: 32 6716126, adres e-mail: ops@opspilica.pl, adres skrzynki ePUAP: /OPSPilica/skrytka .

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilicy jest Pani Marta Doniec, z którą można się skontaktować pod numerem telefonu 32-6716126 lub adresem iodo@opspilica.pl .

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu ustalenia prawa do świadczeń, o które Państwo się ubiegają oraz ich udzieleniu.

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

5. Podanie innych danych niż wynika to z przepisów prawa jest dobrowolne.

6. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną OPS oraz współpracującym z Ośrodkiem ( m.in. bank, poczta, placówki oświatowe, dostawcy systemów informatycznych, instytucje pomocy społecznej). Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

9. Osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych odbywa się niegodnie z przepisami.

10. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

Brak artykułów w kategorii.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna