Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

"DOBRY START"

Strona główna » "DOBRY START"

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł na rozpoczynające rok szkolny dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, pod warunkiem nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.  Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Wniosek o świadczenie może złożyć:

- rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

- pełnoletnia osoba ucząca się w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. "zerówka").

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek - w formie elektronicznej od 1 lipca, a w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia.

 Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia będzie można z tut. Ośrodka.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna